Evaluering av økologisk mat i Nord

Notat
Id:
2005-2

Formålet med denne evalueringen har vært å gi Statens Landbruksforvaltning et grunnlag for vurdering av en programplan fra Nordland: ”Økologisk mat i Nord – Utviklingsprogram for økologisk landbruk i Nord-Norge 2004-2007”. Programplanen er et produkt av forprosjektet ”Utvikling av samordnet satsing på økologisk landbruk i Nord” i regi av landbruksavdelinga ved Fylkesmannen i Nordland.

Evalueringen konkluderer med at en rekke aktører innen økologisk produksjon, forvaltning og FOU har vært involvert i forprosjektet på ulike måter. Det gir et grunnlag for framtidig fokusering og koordinering av arbeidet med økologisk produksjon i forhold til ulike plan- og programprosesser. Så som fylkesplaner, regionale utviklingsprogram, miljøhandlingsplaner m.m.. En slik kopling kan bidra positivt i forhold til både nasjonale og regionale mål for økologisk landbruk.

På den andre siden er det flere forhold som gjør at plan for utforming og gjennomføring av programmet slik den forelå i juni 2004 ikke er egnet til å nå hovedmålet: Samordnet utvikling som gir økt etterspørsel, lønnsom produksjon og gode opplevelser av økologiske varer i Nord-Norge. Sammenhengen mellom analyse av flaskehalser, delmål, strategier og tiltak (prosjekter) er svak, programmet favner vidt med mange delmål og 22 prosjekter, organiseringen av programmet er uklar for mange aktører og organiseringen gir ikke programstyret myndighet til å prioritere mellom prosjekter, men er bare tillagt en rådgivende rolle.

De mest kritiske rammebetingelsene for gjennomføring av prosjektet er knyttet til å få markedsaktørene integrert i prosjektet og få en god kopling til de etablerte strukturer som skal føre utviklingsarbeidet videre etter programslutt. Statens Landbruksforvaltning sine vilkår for tildeling av midler til forprosjektet er etter vår vurdering bare til en viss grad oppfylt.