Vestlandsforsking har fått i oppdrag av Kommunenes Sentralforbund å evaluera prosjektet LivsIT. LivsIT er eit prosejkt for betre tilgang til offentleg informasjon på ulike nivå. Tilgangen skal betrast gjennom bruk av metainformasjon - informasjon om informasjonen. Ei pilotteneste basert på LivsIT blir prøvd ut i fleire kommunar i Akershus og Østfold og Vestlandsforsking skal evaluere denne tenesta. Vi skal vidare sjå på økonomiske sider ved prosjektet gjennom kost-/nytteanalysar og vil skal også vurdere den tekniske løysinga i LivsIT. Ei handbok i "beste praksis" i høve å komma i gang med LivsIT i kommunane, skal utarbeidast.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
5233