Vilkår for integrering av berekraft. Ein studie av ulike utbyggings- og utviklingstiltak i reiselivet i Sogn og Fjordane

Rapport
Id:
2016-1

Både den nasjonale reiselivsstrategien og reiselivsplanen for Sogn og Fjordane legg vekt på å fremje ei berekraftig reiselivsutvikling, og begge føreset at dette må skje gjennom integrering av omsynet til berekraftig reiseliv i alle politikkområde som er relevante for reiselivet - det som i internasjonal litteratur har nemninga "environmental policy integrering" (EPI). Dette prosjektet har sett på vilkåra for ei slik politikkintegrering ved å analysere i alt fem eksempel på reiselivsutvikling i Sogn og Fjordane.