Vegval for eit berekraftig og klimarobust Vestlandsjordbruk

Notat
Id:
2015-3

Rapporten legg grunnlaget for utforming av eit hovudprosjekt som skal drøfte moglege vegval for eit framtidig klimarobust og berekraftig Vestlandslandbruk. Rapporten foreslår at eit hovudprosjekt gjer vegval for jordbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane synleg gjennom scenariometodikken. Basert på to dimensjonar, type endring og kva for ressursar produksjonen skal basere seg på, vil prosjektet stimulere til debatt. To typar endringar er fokusert, endring av jordbruket ved gradvis tilpassing («adaptation») eller ved transformasjon («transition»). Når det gjeld ressursbruk vil prosjektet reise spørsmålet om produksjonen skal verte meir og meir basert på tilførte ressursar eller om jordbruksproduksjonen skal basere seg på lokale og fornybare ressursar.