Notat
Id:
98-5

Dette er et grunnlagsnotat fra et miljøscenarieprosjekt om persontransport i Oslo-regionen. Prosjektet omfatter utarbeiding av 3 scenarier for persontransport i Oslo fram til år 2016. De 3 scenariene er et personbilscenario, et kollektivscenario og et bærekraftscenario. I tillegg presenteres det tall for 1996. Transportmidlene inkludert i analysen er gang, sykkel, personbil, drosje, buss, tog, trikk og T-bane.
Notatet gir en presentasjon av hvordan dagens persontransportarbeid i Oslo er beregnet samt hvordan arealforbruket til transportformål er fastsatt. Dessuten gir notatet en utførlig gjennomgang av hvilke antagelser som er lagt til grunn i de tre scenariene. Videre inneholder notatet grunnlagsmateriale for fastsetting av energiforbruks- og utslippsfaktorer. Notatet redegjør også for hvordan vi har prissatt utslipp av NOX og CO2 fra persontransport i Oslo samt hvordan vi har fastsatt de økonomiske verdiene knyttet til arealbruk og tidsbruk.

notat-5-98.pdf (197.96 KB)