Transportscenarier for Oslo 1996-2016. Konsekvenser for areal, tidsbruk og utslipp av CO2, Nox og svevestøv. En sammendragsrapport

Rapport
Id:
98-13

Rapporten presenterer 3 scenarier for utviklingen i persontransport i Oslo fram til år 2016. De 3 scenariene er et personbilscenario, et kollektivscenario og et bærekraftscenario. I tillegg presenteres det tall for 1996. Prosjektet gir en tallfesting av persontransportarbeid, energiforbruk, CO2-utslipp, NOX-utslipp, svevestøv-utslipp, arealforbruk og tidsbruk for alle 3 scenariene samt for 1996. Det blir også gitt en tallfesting av hvilke økonomiske konsekvenser de ulike alternativene for persontransport i Oslo har når det gjelder miljø/ressurser (CO2 , NOX og svevestøv), areal og tidsbruk.

Resultatene viser at personbil/drosje i 1996 stod for 77% av persontransportarbeidet, 92% av energiforbruket, 95% av CO2-utslippet, 95% av NOX-utslippet, 95% av svevestøv-utslippet, 87% av arealforbruket og 59% av tidsbruken. Den totale energibruken, CO2 -utslippet , NOX-utslippet og svevestøv-utslippet fra persontransport i Oslo blir redusert i alle 3 scenariene sammenlignet med situasjonen i 1996. Reduksjonen er minst i personbilscenariet og størst i bærekraftscenariet. Arealforbruket øker med 39% i personbilscenariet og med 22% i kollektivscenariet, mens vi får en reduksjon i arealforbruket med 32% i bærekraftscenariet. Den samlede tidsbruken knyttet til persontransport øker omtrent like mye i alle 3 scenariene. Analysen viser videre at forskjellene mellom scenariene er små når det gjelder økonomiske konsekvenser av NOX-utslipp og tidsbruk. De økonomiske konsekvensene av CO2-utslipp, svevestøv-utslipp og arealforbruk er imidlertid vesentlig lavere i kollektiv- og bærekraftscenariet enn i personbilscenariet.

rapport-13-98.pdf (201.98 KB)