Notat
Id:
2006-15

Notatet presenterer oppdatert materiale som inngår i en database for sammenligning av ulike transportalternativer med hensyn til energibruk, utslipp, kostnader og risiko for ulykker. Notatet er begrenset til persontransport, og omfatter således ikke transport av gods. Ulike transportmåter på vei, fly- og  jernbane inkludert i databasen..

I databasen gjøres det en tallfesting av brutto direkte energibruk, utslipp av CO2, NOx, CO, NMVOC, partikler, SO2 og CH4 for de ulike transportalternativene. Samfunnsøkonomiske kostnader ved de ulike utslippene blir beregnet ved å tillegge de ulike utslippskomponentene egne kostnadsfaktorer. Det blir også gitt en tallfesting av ulykkeskostnader og ulykkesrisiko ved de ulike alternativene for persontransport.

Bakgrunn for valg av oppdaterte faktorer for energibruk, utslipp, kostnadsberegning og ulykkesrisiko blir presentert i notatet.