Oppdatering av database "Transport, miljø og kostnader"

Vestlandsforsking skal oppdatere databasen "Transport, miljø og kostnader" for NSB med utgangspunkt i versjonen som pr. i dag ligg på http://prosjekt/vestforsk.no/nsb/. Arbeidet vil innebere følgjande aktivitetar:

 -Oppdatere datagrunnlaget for avstandane i strekningane som blir berekna i databasen. Dette reflekterer endringar i transportsystema sidan siste oppdatering.

 -Oppdatere faktorar for utslepp av SO2, CO, NOx, CO2, NMVOC, CH4 og PM frå ulike transportmiddel som inngår i databasen.

-Oppdatere faktorar for energibruk for ulike transportmiddel. -Oppdatere faktorar for ulukkesrisiko basert på statistikk over dødsulukker for reisande med dei ulike transportmidla.

 -Oppdatere faktorar for ulukkesrisiko basert på statistikk over dødsulukker for reisande med ulike transportmiddel dei siste 10 år.

-Oppdatere faktorar for ulukkeskostnader basert på kunnskap frå nyare norske og internasjonale analysar og studiar. - Oppdatere faktorar for helse- og miljøkostnader for utslepp av SO2, CO, NOx, NMVOC, CH4 og PM. Dette vil bli basert på gjennomgang av nyare analyser og studiar.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NSB
Prosjektnummer:
6028
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):