Notat
Id:
2013-5

Forfattarar er Eivind Brendehaug, Vestlandsforsking, og Torbjørn Haukås og Anna Milford, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

 

Det overordna målet med dette utgreiingsprosjektet er å utvikle ein metode for å skape eit betre kunnskapsgrunnlag i val av produksjons- og marknadsstrategi innan gardsforedla av frukt og bær. Studien består av tre delar: ein litteraturstudie, utvikling og testing av eit undersøkingsopplegg og formidling av resultat og skisse til eit større forskingsprosjekt. Studien har testa ut ein kombinasjon av rekneskapsanalyse og semi-strukturerte intervju. Erfaringane våre tilseier at det er eit potensiale i å bruke begge datakjeldene. Prosjektet er finansiert av forskingsmidlane over Jordbruksavtalen.