Norske erfaringer med Lokal Agenda 21 som forvaltningsregime i arbeidet for et bærekraftig reiseliv. Dokumentasjonsrapport

Rapport
Id:
2001-15

Rapporten drøfter erfaringer med å ta opp reiselivets miljøproblemer innenfor rammene av Lokal Agenda 21 i fire norske kommuner: Røros, Hol, Ål og Ulvik. Rapporten påviser fem tilnærminger til dette arbeidet:

  1. Miljøbasert reiseliv
  2. Miljøvennlig drift
  3. Miljøretta destinasjon
  4. Lokal transport
  5. Globalt ansvar

Selv om det er vanskelig å spore at pågående LA21-prosesser på et generelt nivå har medført vesentlige fremskritt i å gjøre reiselivet mer bærekraftig, er det likevel interessant å reise spørsmålet om hvilket potensiale som ligger i LA21. Enkelte karakteristika ved LA21 kan i så måte representere et aktivum. Dette kan oppsummeres gjennom følgende fem punkter:

  1. medvirkningsorientering
  2. tverrsektoriell orientering
  3. lokalpolitisk forankring
  4. globalt nettverk
  5. bærekraftorientering
rapport15-01.pdf (484.38 KB)