Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv

Med utgangspunkt i begrepet bærekraftig reiseliv og framveksten av Lokal Agenda 21 som nytt forvaltningsregime, vil prosjektet ta utgangspunkt i følgende to problemstillinger: Hvilke erfaringer er det internasjonalt og i Norge med involvering av reiselivet i lokal Agenda 21-prosesser? I hvilken grad fokuserer man på reiselivets mer spesiefikke bærekraftutfordringer i typiske reiselivskommuner i Norge? Hvilke muligheter gir Lokal Agenda 21 som forvaltningsregime for håndtering av reiselivets utfordringer knyttet til målet om en bærekraftig utvikling? Oppsummering av kunnskapsstatus i Norge og utlandet (1. problemstilling) vil skje ved litteraturstudier,databasesøk og kontakt med aktuelle fagmiljøer. Den utviklingsorienterte delen av prosjektet (2. problemstilling) vil ta utgangspunkt i casestudier knyttet til norske reiselivskommuner. Her vil data bli hentet inn ved gjennomgang av planer, egne registreringer og intervju av nøkkelinformanter innenfor reiseliv, offentlig miljøforvaltning og deler av offentlig forvaltning som arbeider med utvikling av reiselivet.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2167
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar