Rapport
Id:
2003-4

Rapporten gir en begrepsorientert drøfting av kvalitetsturisme basert på gjennomgang av internasjonal litteratur. Her identifiseres enn prosess-, substans- og konsekvensorientert tilnærming som omfatter en lang rekke, delvis overlappende og delvis motstridende oppfatninger av begrepet.

Videre presenteres resultater fra en intervjuundersøkelse og sammenstilling av reiselivsstatistikk for Sogn og Fjordane som belyser spørsmålet om omfanget, karakter og potensialet for utvikling av turisme knyttet til større verneområder. Til slutt drøfter rapporten potensialet for kvalitetsturisme i Norge og hvilke tiltak som kan iverksettes for å øke omfanget av kvalitetsturisme.

rapport4-03.pdf (1.1 MB)