Miljøkriterier for lav/nullutslippsteknologi i fylkeskommunale anbud av hurtigbåter

Notat
Id:
2018-2

Notatet er en sammenstilling av kunnskapsområder knyttet til samfunnsmessige forhold som er viktig for å kunne stille miljøkriterier for lav/nullutslippsteknologi i fylkeskommunale anbud av hurtigbåter. Notatet er resultatet fra arbeidet med et delmål i forprosjektet «Effektiv og optimal implementering av hydrogen i hurtigbåttrafikk» (EKOHYD), finansiert av Regionalt forskingsfond Vestlandet og ledet av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Andre deltakere i forprosjektet var Nordlandsforskning (FOU partner), Høgskulen på Vestlandet (FOU partner), Maritim Forening Sogn og Fjordane, og Nordland fylkeskommune.

Kunnskapssammenstillingen i notatet danner grunnlaget for en enkel sjekkliste, med sjekkpunkter og eksempler på miljøkriterier som kan stilles i ulike faser av offentlige anbud av hurtigbåt. Sjekklisten viser oversikt over hvilke føringer, lover og rammeverk som styrer ulike trinn i anskaffelsesprosessen, viser hvor i innkjøpsprosessen fylkeskommunene kan stille miljøkriterier og gir eksempler på hvilke miljøkriterier som kan benyttes. Notatet og sjekklisten er tilpasset og særlig relevant for de to fylkeskommunene som deltok i prosjektet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Overføringsverdien og relevansen til andre fylkeskommuner er likevel ivaretatt ved at notatet omtaler alle undertemaer i en generell og allmenn innretning først, før vi tar for oss spesifikke planverk og rammefaktorer som er aktuelle i de to deltakende fylkeskommunene.

Sjekklisten er innrettet slik at den nederste raden kan enkelt skiftes ut og fylles med regionale planverk og miljø/klimamål som er relevante for andre fylkeskommuner som vil bruke listen. Notatet og sjekklisten vil, sammen med miljø- og strekningsanalysen gjennomført i dette forprosjektet, være nyttige verktøy for å sikre optimal implementering av hydrogen og andre lavutslippsløsninger i hurtigbåttrafikk.