Lokale energiutredninger: Evalueringsrapport

Rapport
Id:
2007-5

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har gitt Vestlandsforsking og Norconsult oppdraget å evaluere ordningen med lokale energiutredninger (LEU). Evalueringen skal kartlegge hvilke erfaringer ulike involverte aktører har, samt å peke på ulike forslag til forbedringer.

Forskriften med lokale utredninger trådde i kraft 01.01.2003, og målet med ordningen var å bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og hvilke alternativer som finnes på lokalt nivå. De lokale energiutredningene – som utarbeides av kommunenes områdekonsesjonærer – er først og fremst tenkt som et informasjonsvirkemiddel. Videre skal LEU stimulere til dialog mellom kommune, områdekonsesjonærer og andre lokale energiaktører.

Gjennomgangen av ordningen, som er dokumentert i denne rapporten, har særlig fokus på i hvilken grad energiutredningen har bidratt til en vitalisering av den kommunale energipolitikken. Evalueringen skjer på bakgrunn av to ulike tilnærminger; en breddekartlegging og en dybdestudie.