Evaluering av ordningen med lokale energiutredninger

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har bedt Vestlandsforsking og Norconsult om å evaluere ordningen med lokale energiutredninger. Evalueringen tar sikte på å få frem ulike sider ved dagens energiutredninger.  Målet er å kartlegge hvilke erfaringer ulike involverte aktører har, samt å peke på ulike forslag til forbedringer.

Forskriften med lokale utredninger trådde i kraft 01.01.2003, og målet med ordningen var å bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og hvilke alternativer som finnes på lokalt nivå. De lokale energiutredningene –som utarbeides av kommunenes områdekonsesjonærer – er først og fremst tenkt som et informasjonsvirkemiddel.

Energiutredningene skal videre stimulere til dialog mellom kommune, områdekonsesjonærer og andre lokale energiaktører. NVE etterspør nå en gjennomgang av ordningen, med særlig fokus på i hvilken grad energiutredningen har bidratt til en vitalisering av den kommunale energipolitikken. Evalueringen, som er et samarbeid mellom Vestlandsforsking og Norconsult, skjer ved hjelp av to ulike tilnærminger; en breddekartlegging og en dybdestudie. Breddekartleggingen foregår ved hjelp av en spørreskjemaundersøkelse av de ca 130 konsesjonærene i Norge. Dybdestudien skjer ved hjelp av intervju med et utvalg kommuner.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NVE
Prosjektnummer:
6068
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):