Klimasårbarhet i bustadsektoren - Lokal sårbarheitskartlegging og klimatilpassing

Rapport
Id:
2005-1

Hovudproblemstillinga for prosjektet er korleis norske kommunar kan handtere spørsmålet om klimasårbarheit og bustader. Med utgangspunkt i casekommunen Flora i Sogn og Fjordane og skadeårsakene vind, slagregn og stormflo drøftar vi tre underordna problemstillingar: Om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkeleg for å lage kommunevise sårbarheitsvurderingar, om dei institusjonelle føresetnadene er til stades for at kommunane kan utvikle effektive tilpassingsstrategiar og korleis statlege styresmakter kan stø arbeidet lokalt med klimatilpassing innanfor bustadsektoren.