Kan me tene pengar på kunnskapsturisten? Bre, fjord og gamle bøker: Kunnskap for å snu bokdød i Fjærland

Foredrag
Id:
Nov 2019

Turistbygda Fjærland står sterkt i reiselivet, men må møta nye trendar og nye turistgrupper med kunnskap for å bli eit godt vertskap og auke inntening og omsetnad i dei mange små reiselivsverksemdene. Den norske bokbyen i Fjærland er ein unik attraksjon som må, saman med andre reiselivsbedrifter i bygda, finne innovative løysinar, slik at dei kan klara å oppnå framtidige mål om inntening. Bruk av forskingsmetodikk skal redusera risikoen for feilsatsingar og hjelpe Bokbyen å komme ut av krise. 

Vestlandsforsking gjennomførte et FoU-forprosjekt for Bokbyen i Fjærland med økonomisk støtte frå Sogn og Fjordane fylkeskommune for å finne ut kva som er dei kritiske innsatsfaktorane, og kva som er nødvendig for å oppnå auka besøkstala og omsetjing i bokbyen i Fjærland. For å få bakgrunnskunnskap ble det gjennomført ein undersøking basert på eit modifisert forsking verktøy (SERVPERF) med gjester og lokale befolkninga i Fjærland, som spesifikt tok for seg moglege problemområde. Spørjeskjemaet var tilgjengeleg online og i papirversjon på kontorene til prosjektpartnarane: Den norske bokbyen, Norsk Bremuseum, Fjærland Guiding, Fjærland Joker og Fjærland Fjordstue Hotell. Undersøkinga saman med observasjon og intervju av prosjektpartnarane bidrog til problemanalyse og utvikling av moglege løysningar.

Foredrag (308.57 KB)