Impacts of climate and environmental change on tourism in Svalbard

Av:
Rapport
Id:
May 2023
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Denne rapporten sammenfatter resultatene av en litteraturgjennomgang av klima- og naturendringer med konsekvenser for reiselivet på Svalbard. Svalbard er et av de stedene på klodene med størst klimaendring, med tilhørende endringer i øvrige naturlige prosesser og økosystem. Snøsesongen er allerede tre uker kortere enn for 30 år siden. Legger vi et høyt utslippsscenario til grunn, slik Miljødirektoratet anbefaler at man gjør i langtidsplanlegging som skal ta høyde for klimaendringer, vil Svalbard få samme klima som Danmark ved slutten av dette århundre. Som følge av reduksjon i snøsesongen blir det også en kortere sesong for ski og scooterturer. Samtidig utvides sesongen for sommerprodukter i reiselivet i takt med at snøen- og fjordisen kommer seinere på høsten. De mildere og kortere vintrene har flere negative effekter for landbasert turisme. Økt vinternedbør bidrar til at det oftere blir dager med høy skredfare, som gjør at turoperatørene må avlyse turer som går i skredutsatte traseer, som f. eks turen fra Longyearbyen til Barentsburg. Fraværet av landfast is på vestsiden av Svalbard og tilhørende fjordstrøk har muliggjort en ny sesong for skipsbasert turisme (det vil si både ekspedisjonscruise og ordinær cruisetrafikk) i vårmånedene.

Fjord- og kystsonen på Svalbard er hjem til et rikt plante- og dyreliv, men disse er også blant de økosystem i verden som opplever raskest endring som følge av klimaendringer. Polare fuglearter er i nedgang som følge av endringene, samtidig som arter som også finnes lenger sør opplever en oppgang. Ringselen får dårligere vilkår i fjordene etter hvert som sjøisen forsvinner. Det rapporteres om økt isbjørnaktivitet i Isfjorden. Klima- og miljøendringene gjør også dyrelivet mer sårbart for påvirkning fra menneskelig aktivitet. 

 

Firgur øk.s.s.

 

Les rapporten her