Hvorfor byer trenger å fjerne veg-areal for biler - og hvordan dette kan gjøres

Artikkel
Id:
Februar 2020
Utgjevar:
Taylor & Francis Online
Tidsskrift:
Journal of Urban Design

Livskvaliteten for innbyggere i typiske turistbyer må bli bedre. Transportsystemer har stor betydning for å nå dette målet. I dag er byer dominert av individuell motorisert transport med tilhørende problemer som luftforurensning, kø, støy og trafikkskader. Denne artikkelen argumenterer for at omfordeling av arealer er nøkkelen til å oppnå overgang fra privatbil til kollektivtransport og å øke andelen grønne flater. Artikkelen argumenter for at det å fjerne arealer for privatbilisme kan rettferdiggjøres ut fra sosiale, helsemessige, miljømessige og økonomiske hensyn. Likevel må enhver endring i bytransportkulturer ta hensyn til privatbilen, som har både instrumentelle og symbolske og følelsesmessige funksjoner. Byplanleggere anbefales derfor om aldri å argumentere mot privatbilen, men heller å ramme inn foreslåtte endringer på måter som reduserer motstanden fra bileiere og billobbyen.