Frå to til eitt klimatilpassingsfylke - lærdommar frå klimatilpassingsarbeidet i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar med innspel til vegen vidare

Rapport
Id:
Januar 2020
Utgjevar:
Stiftinga Vestlandsforsking

Rapporten går gjennom regionale planar for klimatilpassing og prosessane bak desse, i tillegg til forskings- og utviklingsprosjekt om klimatilpassing Sogn og Fjordane og Hordaland har gjennomført i perioden frå klimatilpassing først kom på dagsorden på midten av 2000-talet og fram til i dag. Vi har sett på og samanlikna resultat og effektar av planar og prosjekt, og på erfaringane med brukarmedverknad i dei to tidlegare fylka. Vidare identifiserar rapporten forskjellar og likskapar i behandlinga av klimatilpassingstema i fylka. Målet har vore å komme fram til “best practice” på klimatilpassingsområdet for nye Vestland fylkeskommune. Rapporten samanfattar òg kunnskapsutfordringar for klimatilpassing og kjem med tilrådingar for vidare arbeid.