Evaluering av livskraftige kommuner og grønne energikommuner

Av:
Notat
Id:
2008-14

Vestlandsforsking og Møreforsking utfører på oppdrag for KS forskning følgeevaluering av programmene Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner (se www.livskraftigekommuner.no). De to programmene skal på ulike måter stimulere kommunenes arbeid med miljø og samfunnsutvikling. Programmene startet i 2006 og skal vare fram til 2010. I dag deltar om lag 150 kommuner i disse to nettverkene. Den første av i alt to planlagte spørreundersøkelser fra følgeevalueringen er nå klar.

Undersøkelsen som omfatter ca 90 kommuner viser bl.a. at 24 prosent mener at deltakelse i Livskraftige kommuner er bedre eller langt bedre enn forventet mens 40 prosent mener det er som forventet. For Grønne energikommuner mener 2/3 av kommunene at utbyttet var som forventet.

På spørsmålet om hvilke hindringer som er de viktigste i ulike sider ved kommunenes arbeid med miljø og samfunnsutvikling svarer langt de fleste at det er mangel på kapasitet i kommuneadministrasjonen. Antall stemmer fra kommuner er åtte til ti ganger høyere for dette svaralternativet enn for andre typer hindringer. På de tre neste plassene kommer mangel på fagkompetanse i kommuneadministrasjonen, mangel på tilgang til verktøy og arbeidsformer og mangel på økonomiske ressurser.

Blant de hindringene som ble ansett som minst viktige finner vi mangel på interesse for miljø og samfunnsutvikling i lokalsamfunnet og mangel på fagkompetanse blant lokalpolitikerne.