Evaluering av nettverkene Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner

I løpet av 2007 er det etablert to omfattende kommunenettverk som er finansiert hhv av Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet: Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner. Ambisjonene er å involvere 200 av landets  430 kommuner i disse to nettverkene. Nettverkenes formål er:

  • Å utvikle en offensiv politikk for miljø- og samfunnsutvikling i deltakerkommunene, i nært samarbeid med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv, regionale og statlige myndigheter
  • Å styrke kommunenes kompetanse innen miljø- og samfunnsutvikling
  • Å utvikle og ta i bruk verktøy og arbeidsformer som støtter det lokale arbeidet for miljø- og samfunnsutvikling.
  • Å frembringe nasjonale indikasjoner for den utviklingen som skjer i kommunene med hensyn til miljø- og samfunnsutvikling
  • Å gi grunnlag for å videreutvikle statlige rammebetingelser og virkemidler for det lokale arbeidet knyttet til miljø- og samfunnsutvikling.

Evalueringen skal gi svar på følgende problemstillinger: (1) Hvilke resultater (prestasjoner og effekt) er oppnådd og hvilke er ikke oppnådd i forhold til de formål programmene har? (2) Har det eventuelt kommet andre (utilsiktede) resultater av programmene? (3) Hva er virkningene av å ta i bruk nettverk som virkemiddel for å stimulere kommunenes arbeid med miljø og samfunnsutvikling? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Møreforsking, Høyskolen i Oslo og Stiftelsen Idébanken. Sistnevnte har ansvar for å formidle resultatene fra prosjektet.

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6105
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: