EPC4SES - EPC based Digital Building Twins for Smart Energy Systems

Av:
Rapport
Id:
January 2023

Prosjektet har utviklet metoder for innhenting og bruk av data fra energisertifikater (EPC). I fire piloter er EPC-dokumenter benyttet som inndata for en modellert optimalisering av oppvarming og elektrisitetsforbruk i bygg, ved bruk av MPC (multiple prediction modellering). MPC-algoritmene har som intensjon å optimalisere besparelse i klimagassutslipp. Det er noe ulik infrastruktur knyttet til de fire case-områdene, som omhandler et kontorbygg i Sevilla, en universitetsbygning i Salzburg, et bolighus i Wien og et leilighetskompleks i Berlin. I to case er det sett på muligheter for å optimalisere i forhold til bruk av elektrisitet fra det tilknyttede elektrisitetsnettet når det produseres av fornybar energi, og å bruke lokal produksjon og lagring av fornybar energi når det tilknyttete nettet produserer fossil energi. De to øvrige casene omhandler blant annet optimalisering av oppvarming gjennom bedre samspill mellom lokal oppvarming basert på fornybar-løsninger og fjernvarmeanlegg. I alle casene er det lagt inn smart-styring etter værforhold og utetemperaturer. En sentral barriere for videre implementering av løsningene er at tilgangen til EPC-data og EPC-datakvalitet varierer mellom land og regioner. Evalueringen viser at design av optimeringsalgoritmen for MPC er en kompleks, men løsbar oppgave. Algoritmen krever en stillingstagen i balansegangen mellom ulike miljøbelastningskategorier. Man kan vurdere å designe systemet for å ta høyde for fremtidig lock-in av beslutninger samt potensialet for fremtidig overdreven bruk av internettservere. Størst effekt frå klimagassutslippene kommer i tilfeller der brukere ikke øker komfortnivå, og at løsningene erstatter bruk av fossile-kilder. Minst effekt kommer i tilfeller der fjernvarme og elektrisitetsnett allerede er fornybare, og der brukere øker komfortnivå. Storskala utbygging av lokale løsninger for MPC-kontroll av varme- og elektrisitetsbruk kan under rette forutsetninger bidra til raskere implementering av fornybar energi både til oppvarming og elektrisitet, og kan redusere behovet for utbygging av sentrale løsninger for energiproduksjon.