Energi- og miljødata for alternative og konvensjonelle drivstoffer - år 2010

Rapport
Id:
2003-2

I rapporten har vi gjennomført en såkalt ”well-to-wheel” analyse av 18 ulike energikjeder. Hovedproblemstillingen med analysene har i første rekke vært: Har hydrogen i kombinasjon med brenselcelle de miljømessige egenskapene som gjør det til fremtidens drivstoff?

Dessverre – får man vel nesten si - er det ingen av de 18 energikjedene som samtidig kommer best ut målt etter alle de tre kriterier vi har anvendt her. En helhetlig vurdering må dermed basere seg på en vurdering av hva man oppfatter som det viktigste miljøproblemet. Konklusjonene må dermed bli som følger:

  • Hvis målsetningen er å øke energieffektiviteten i kjedene, fremstår hydrogen og brenselcelle som et av flere alternativer for økt effektivitet i forhold til basiskjeden.
  • Hvis målsetningen er å redusere utslippene av klimagasser, har bruk av naturgassbasert hydrogen i en brenselcelle et stort potensial.
  • Hvis målsetningen er å redusere utslipp av lokale luftforurensninger i våre byer og tettsteder, fremstår brenselcelle i kombinasjon med hydrogen som et
    svært godt alternativ. Her må brenselcellen imidlertid finne seg i å konkurrere
    med gange, sykkel, elbiler og kollektive transportmidler.
rapport-2-03.pdf (399.09 KB)