Energi- og miljødata for samferdsel

Prosjektet omfattar desse hovudpunkta: 1. Oppsummering av kjende energi- og miljødata for transport pr. tonnkm og personkm for dei viktigaste transportmidla og energibærarane 2. Transportfagleg oppfølging av SINTEF si utgreiing om hydrogen i samferdsel 3. Oversikt over aktørar/rollar på området 4. Forslag til system for kvantifisering av energibruk og andre miljøverknader av transport
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens forurensningstilsyn
Prosjektnummer:
2215
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: