ClimTour – utvalgte økosystemtjenester og klimaendringer

Av:
Rapport
Id:
Juni 2020

Eit klima i endring bidrar til å endre grunnlaget for det naturbaserte reiselivet, men det gjer og samfunnet sin nedbygging av naturareal, hausting av artar, forureining og introduksjon av framande artar. Den samla verknaden av desse endringane er ein trussel mot fungerande økosystemtjenester som det naturbaserte reiselivet er avhengig av.