Bærekraftindikatorer. Et blikk bakover – og framover – ment å være til nytte og inspirasjon for kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å realisere FNs bærekraftmål

Rapport
Id:
November 2021
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Rapporten sammenfatter erfaringer fra arbeidet med lokale bærekraftindikatorer under Lokal Agenda perioden fra tidlig 1990-tallet og over 2000-tallet. Erfaringene er ment å gi et erfaringsgrunnlag for arbeidet som har startet i mange kommuner med å utvikle lokale indikatorer knyttet opp mot FNs bærekraftmål som ble vedtatt av FNs hovedforsamling i 2015