Politikk for harmonisering av nasjonalparkforvaltning og lokal bedriftsutvikling

Prosjektet skal studere behovet for, og konsekvensene av, endringer i forvaltningen av vernede arealer i Norge. Vi skal studere ulike endringsprosesser (modeller) med formål å styrke den lokale deltakelsen i verne- og forvaltningsprosesser:

  1. Verneprosessen for Breheimen nasjonalpark med hvor en har lagt stor vekt på lokal medvirkning i utforming av verneframlegget og hvor det parallelt har vært gjennomført bedriftsutviklingsprosesser. Dette delprosjektet blir gjennomført som et doktorgradsarbeid av Eivind Brendehaug.
  2. En lokal initiert prosess som etablerer et partnerskap mellom det lokale og statlige nivået for forvaltning av verneområdet Nærøyforden landskapsvernområde og Verdsarvområdet Sør (av Vestnorske Fjordlandskap)
  3. Sammenlikning av forvaltningsmodellene i Hohe Tauern National Park i Østerrrike med modellen for Jostedalsbreen nasjonalpark for å undersøke forholdet mellom forvaltning og næringsutvikling

Prosjektet tar sikte på å stimulere til diskusjon av bærekraftig regional utvikling gjennom å integrere forvaltning og økonomiske mål, og studere hvordan konfliktnivået kan senkes mellom bruk og vern gjennom lokalt deltagelse i utvikling og forvaltning.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6119
Prosjektleiar:
Forskingskoordinator
Prosjektmedarbeidarar: