Offentlige grønne innkjøp som driver for lokal bærekraftig næringsutvikling

På oppdrag fra Hordaland fylkeskommune skal Vestlandsforsking i samarbeid med Asplan Viak Trondheim gjennomføre et forprosjekt der vi først utvikler et metodisk opplegg for å kartlegge det lokale offentlige forbruket i form av innkjøp, herunder å utvikle de nødvendige indikatorene knyttet til dette forbruket (eks norsk versus utenlandsk opphav, leveranseavstand, teknologivalg osv) for på den måten å fastslå livsløpsutslipp av klimagasser, for så å teste dette opplegget på noen avgrensede områder. Selve omgjøringen av fysisk forbruk til utslipp av klimagassutslipp er kjent metodikk, og vil bli gjort i tillegg.

Den faglige utfordringen består i å finne fram til gode indikatorer for å gjøre denne omregningen, og samtidig ta hensyn til at datagrunnlaget for disse indikatorene må være rimelig lett tilgjengelig og enkelt å fastslå. I tillegg vil vi se nærmere på fylkeskommunenens praksis knyttet til miljøkrav i anskaffelser; hva gjøres i dag, hvilke erfaringer har man med å få aksept for og faktisk bruke slike krav, og analysere hva mer man kan gjøre innen dagens regelverk og det nye og reviderte regelverket.

Forprosjektet skal dokumentere en metode og legge grunnlag for en søknad om et hovedprosjekt der man viderefører forprosjektet gjennom å følge opp faktiske innkjøpsprosesser, gjør en full analyse av hele innkjøpsfeltet, gjennomfører fullverdige livsløpsanalyser, og komme med anbefalinger om hvordan grønne innkjøpsstrategier kan utformes og implementeres i fylkeskommunene på en best mulig måte med tanke på å bidra til vesentlige reduksjoner av klimagassutslipp innenfor realistiske økonomiske og institusjonelle rammer som gjelder i en fylkeskommunal hverdag.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Hordaland fylkeskommune
Prosjektnummer:
6421
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: