Lokal miljøforvaltning i Norge. Fra MIK-reform til Lokal Agenda 21

Rapportere resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse til samtlige norske kommuner om status i det kommunale miljøvernarbeidet og arbeidet med oppfølging av anbefalingene fra Agenda 21 om å lage en Lokal Agenda 21. Arbeidet skal munne ut i en hovedrapport og en popularisert formidlingsrapport for Kommunenes Sentralforbund.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS, ProSus Universitetet i Oslo
Prosjektnummer:
2148
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar