Kunnskapsgrunnlag for areal og klimaplanlegging

Det overordna føremålet med forprosjektet er å klargjere data- og metodegrunnlaget for å kunne analysere samanhengane mellom, og ta omsyn til, arealbruken sin samla verknad på naturmangfaldet, jordressursane, karbonbinding og -lagring og klimatilpassing.

Prosjektet vil gjere kvalitativ vurdering av datakjelder og metodar for tilrettelegging og bruk av desse i to primærkommunar (Sunnfjord kommune og Voss herad). Arbeidet vil skje i nær kontakt med eigarane av registerdataa, og med brukarpartnarane i prosjektet (VFK, SFV og kommunane)

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestland
I samarbeid med:
Voss herad
Sunnfjord kommune
Vestland fylkeskommune
Statsforvaltaren i Vestland
Prosjektnummer:
6646
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):