Vestlandsforsking skal i samarbeid med Flora kommune gjere ei samla vurdering av kor sårbar Flora kommune er for klimaendringar. Resultata skal framstillast på kart og i kortfatta tekst med tanke på presentasjon på nettsidene til kommunen. Val av sektorar som skal kartleggast skjer i samarbeid med kommunen. Dette er første gongen det blir gjort ei vurdering av den samla klimasårbarheita for ein norsk kommune.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Flora kommune, Miljøverndepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Prosjektnummer:
6034
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: