Kjem økomaten fram til forbrukarane? Vilkår for suksess i distribusjon, omsetning og marknad av økologiske landbruksprodukt

Utgangspunktet for prosjektet er at mykje av den maten som blir produsert på økologisk drivne gardar ikkje blir omsett som økologiske produkt til forbrukar. Vår oppgåve blir å studere handsaminga gjennom verdikjeda for dei produkta og områda der ein har lykkast/ikkje lykkast med å få produkta fram til forbrukar med økologisk merking. Vidare skal vi vurdere kva virkemiddel styresmaktene kan nytte for å nå målet sitt om at minst 75% av den økologiske produksjonen innan 2003 skal bli omsett som økologisk. Prosjektet vil bestå av internasjonal litteraturstudie, empirisk undersøkiing i Norge og syntese som skal munne ut i framlegg til tiltak.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Styret for forskningsmidlar over jordbruk
Prosjektnummer:
2166
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar