Forstudie om potensial for lokalmatdistribusjonsorganisasjon i Sogn og Fjordane

Distribusjon av lokalmat er vanskeleg og ineffektiv på grunn av små volum og lite velorganisert distribusjon. I prosjektet VRI samhandling vart det arrangert eit seminar om distribusjon og marknadsføring av lokalmat i mars 2015. Som resultat av seminaret vart det etablert ei prosjektgruppe for etablering av eit distribusjonsorgan for lokalmat i Sogn og Fjordane.

Ein forstudie har blitt finansiert av Innovasjon Norge, og prosjektgruppa ved Haugen gardsmat har engasjert Vestlandsforsking til å hjelpe til med å kartlegge interesse, behov og potensiale hjå kjøparar og produsentar av lokalmat i Sogn og Fjordane, som er ein viktig del av forstudien, i tilllegg til å:

  • kartlegge moglegheitene for sal til daglegvare
  • studietur
  • kartlegge eksisterande logistikk og transport

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Haugen gardsmat
Prosjektnummer:
6380
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: