Forprosjekt for utvikling av en metodikk for vurdering av sumeffekter av tekniske inngrep i utmark

Naturmangfoldsloven har innført et krav om å vurdere sumeffekter av tekniske inngrep på biologisk mangfold gjennom § 10. Det er uklart hvordan de kravene som er omtalt over skal gjennomføres i praksis og videre hvordan kunnskapen fra slike analyser best mulig kan håndteres i naturforvaltningen. Tolket vidt kan et system med vurdering av sumeffekter medføre svært omfattende utredningskrav selv for relativt små inngrep, noe som igjen kan tenkes å medføre store kostnader for både forvaltning og utbyggere, som igjen kan generere en generell økt motstand mot det å ta miljøhensyn i plansammenheng. I verste fall kan dermed en uheldig praktisering av lovens bokstav kunne virke kontraproduktivt i forhold til lovens intensjon. Det bør derfor være av interesse både for utbygger- og verneinteresser – og dermed også offentlige planmyndigheter - at man kommer fram til en smidig praktisering av loven som innebærer at denne typen analyser fanger opp genuint nye problemstillinger som tidligere systemer for konsekvensanalyser ikke har klart å fange opp, og at man kommer fram til en fornuftig måte å håndtere denne typen ny kunnskap innen naturforvaltningen.

Formålet med dette prosjektet er derfor:

  1. Oppsummere kunnskapsstatus internasjonalt og nasjonalt når det gjelder det å analysere og håndtere i naturforvaltningen sumeffekter av tekniske inngrep i naturen,
  2. formulere anbefalinger omkring hvordan praktisere det foreliggende kravet som gjelder å analysere sumeffekter av tekniske inngrep i naturen og hvordan håndtere denne kunnskapen i naturforvaltningen - med inngrep som gjelder utbygging av fornybar energi som eksempel, og
  3. identifisere mulige finansieringer for et mulig hovedprosjekt for å belyse kunnskapshullene avdekket gjennom dette forprosjektet, og eventuelt utvikle en hovedprosjektsøknad.

Oppdragsgjevar er Friluftslivets Fellesorganisasjon - FRIFO

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Friluftslivets fellesorganisasjon - FRIFO
Prosjektnummer:
6282
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt: