Sumverknader av tekniske inngrep i utmark - Kunnskapsstatus

Vestlandsforsking har på oppdrag frå FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon - gjennomført eit forprosjekt om sumeffektar av tekniske inngrep i utmark.

Rapporten gir oversikt over internasjonal og norsk kunnskapsstatus om metodar og erfaringar med å vurdere sumverknader eller kumulative effektar av naturinngrep.  Rapporten kan lastast ned her:

Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark - Kunnskapsstatus

I samband med prosjektet vart det i mars arrangert eit seminar i Oslo. Her møtte fagfolk innan miljøforsking og representantar for interessegrupper både frå utbyggings- og vernesida knytta til forvaltning av norsk utmark. Meir om seminaret: Program og presentasjonar