Evaluering av Forvaltningsnettprosjektet

Forvaltningsnettprosjektet skal betra elektronisk kommunikasjon i offentleg forvaltning. Det skal skje ved å inngå rammeavtalar på utstyr og tenester for kommunikasjon og avtalar om samtrafikk mellom dei viktigaste nettleverandørane. Vestlandsforsking skal evaluera målppnåinga i prosjektet i løpet av det første året Forvaltningsnettet er i drift. Det skal skje ved tre undersøkingar i løpet av dette året: Fase 1: Kartlegging av no-situasjonen (haust 97) Fase 2: Undersøking av implementeringsfase og behov for informasjon (vår 98) Fase 3: Undersøking av effektar etter eitt års drift av Forvaltningsnettet (haust 98)
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnummer:
5163
Prosjektleiar:
Seniorforskar