Sjå nettside EU-nett Sogn og Fjordane

EU-nettverket i Sogn og Fjordane (EU-nett SFJ) vil mobilisere, kvalifisere og øke deltakelse fra næringsliv, offentlige aktører og FoU-miljø i Sogn og Fjordane i H2020 gjennom samarbeid og samhandling i et regionalt nettverk.

Nettverket vil prioritere områder der fylket har særlige fortrinn og utfordringer, der både private og offentlige aktører har interesse og der FoU-miljøene har kompetanse. I første omgang vil det være innen energi, miljø, klima og IT. Nettverksmedlemmer vil være både erfarne og mindre erfarne deltagere som har interesse og mål om å delta i EU-prosjekt. Nettverket vil bygge videre på eksisterende kompetanse og erfaring i regionalt FoU-miljø og nettverkssamarbeidet som IT-forum Sogn og Fjordane representerer, og vil inkludere nye aktører i samarbeidet. Nettverket vil i tillegg til møter, konferanser, prosjektverksteder og studieturer for kompetanseheving og prosjektutvikling, benytte digitale løsninger for å spre informasjon og for kommunikasjon.

Det skal legges til rette for gode møteplasser, både ved egne arrangementer og ved å koble nettverksaktiviteter til andre arrangementer i fylket, og eventuelt utenfor fylket. Vi ønsker å koble regionale FoU-aktører (institutt og høgskole) tettere mot sluttbrukermiljøer i næringsliv og offentlig sektor, og legge til rette for utvikling av samarbeidsallianser som kan inngå i internasjonale konsortier.

EU-nett SFJ vil utvikle beste praksis for mobilisering til H2020 i Sogn og Fjordane ved å utveksle erfaring med andre nettverk, NCP-er samt mellom nøkkelaktører i nettverket. EU-nett SFJ vil koordinere nettverksaktiviteter med andre virkemiddelaktører og ha aktivt samarbeid om gjennomføring av nettverksaktiviteter med andre EU-nettverk og Forskningsrådet sine NCP-er for å oppnå lærings- og synergieffekter i arbeidet med å mobilisere til deltagelse i Horisont 2020

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskingsrådet
Prosjektnummer:
6461
Prosjektleiar:
Forskar og gruppeleiar Teksam
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: