Rebound‐effekter (også kalt tilbakekoblingsmekanismer) henspeiler til atferd eller andre systemiske reaksjoner på innføring av ny teknologi eller andre tiltak for å redusere energiforbruk og utslipp. Noen ganger kan bedring i energieffektivitet føre til økt forbruk, noe som utligner noe av energisparingseffekten som ellers ville vært oppnådd. Avhandlingen tar sikte på å utvikle en tverrfaglig forståelse av rebound‐effekter. Dette vil hovedsaklig skje gjennom å bruke livsløpstilnærminger (energikjedeanalyse og LCA livsløpsanalyse) som mer presist estimerer faktisk energibruk og miljøkonsekvenser knyttet til innføring av innovasjoner og ny teknologi. Avhandlingen vil også trekke inn samfunnsvitenskapelig perspektiver knyttet til barrierer og suksesskriterier for implementering av innovasjoner, energisparing og fornybar energi i transportsektoren.

Det er ønskelig at avhandlingen skal bidra til en bevisstgjøring av rebound‐effekter for beslutningstakere slik at ikke potensialet for ny innovasjon og energieffektiviseringer blir overvurdert, men tatt hensyn til i beslutningsprosesser. Innen akademia ønsker jeg å utvikle LCA‐metodikken slik at den kan ta høyde for rebound‐effekter.

De overordnede problemstillingene for avhandlingen er:

  1. Hvordan kan livsløpstilnærminger (energikjedeanalyse og LCA) brukes til å estimere rebound‐effekter i transportsektoren?
  2. Hvilken innvirkning har innovasjoner og energieffektivisering på energiforbruket i transportsektoren?


De overordnede problemstillingene vil bli besvart basert på en syntese av fem casestudier skrevet som artikler, som ser på ulike former for rebound‐effekter innen transportområdet.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6221
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø