Gjennom dette prosjektet ønsker vi å systematisere kunnskap om hvorledes ulike boligtyper og boligers lokalisering påvirker forbruksvolum, forbruksmønster og forholdet mellom forbruk og miljø. Dette er kunnskap som er viktig for Husbanken ved utforming av strategier og virkemidler for en bærekraftig utvikling. Prosjektet starter med to grunnantakelser. For det første at store forbruksvolumer, og forbruk som det er knyttet alvorlige miljøproblemer til, skapes med grunnlag i boligen. Det bygger på en forståelse om at både husholdningenes forbruk og boligene i seg selv har langt større betydning for ressurs og miljøproblemer i dag enn bare for noen få tiår siden. For det andre antas det at både forbruksvolum, forbruksmønster og tilknyttete miljøproblemer i stor utstrekning er avhengig av boligtype og lokalisering, utover den selvfølgelige betydningen av sosioøkonomiske og sosiokulturelle trekk ved de som bebor boligene. Med utgangspunkt i kunnskap om disse sammenhengene ønsker vi å drøfte overordnede prinsipper for en bærekraftig utvikling innenfor bolig og planleggingssystemet. Til grunn for en slik drøfting vil vi sammenlikne ulike boligtyper (eneboliger, rekkehus og blokkleiligheter) lokalisert i ulike typer områder. Metodisk skal vi sammenlikne boliger ved hjelp av analyseverktøyet økologiske fotavtrykk.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Husbanken
Prosjektnummer:
2224
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):