Berekraftig klimatilpassing i matsektoren

Prosjektet skal analysera to ulike typar klimarisiko for matsektoren i Noreg (jordbruk, havbruk og fiskeri): (1) tilpassing til klimapolitikk og (2) berekraftig tilpassing til klimaendringar som og tyder redusert klima- og miljøfotavtrykk. Med manglande framgang i reduksjon av klimagass utslepp både globalt og nasjonalt er det eit aukande fokus på radikal eller djup omstilling. Dette krev store endringar i korleis vi produserar og transporterar mat, og kva vi som individ må gjere. Difor vil prosjektet analysera korleis reduksjonar i klimagassutslepp heng saman med berekraftig tilpassing til eit klima i endring. Dette gjev nokre store spørsmål om berekraft i matsektoren knytt til klimagassutslepp, arealbruk, mattryggleik, rekruttering og eit levedyktig landbruk, samt korleis ein kan forstå desse samanhengane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Noradapt
I samarbeid med:
HVL
Prosjektnummer:
6516-23
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: