Trenger vi tiltak for å rekruttere jenter til teknologifag? Ja, mener forskere ved Vestlandsforsking

To jenter som ser ut som studentar, ser på ein teknisk modell med ryggen til kamera.
Veien til teknologifag er mindre synleg for jenter enn for gutter. Det betyr at det trengs større innsats for å oppmuntre jentene - blant annet fra lærere og foreldre. Foto: NHO.

Forskergruppen kjønn, mangfold og teknologi ved Vestlandsforsking har på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført en evaluering av den flerårige satsingen Jenter og teknologi, som har som mål å få flere jenter til å velge teknologi- og realfagsutdanninger.

Vestlandsforskings oppdrag var å finne ut i hvilken grad Jenter og teknologi har lykkes med å få flere jenter til å velge realfag og teknologifag. Prosjektleder Hilde G. Corneliussen og hennes kolleger gjennomførte intervjuer med jenter, foreldre, lærere, arrangører og bidragsytere til Jenter og teknologi for å kartlegge hvordan de ulike målgruppene har erfart tiltaket.

I tillegg har nesten 700 jenter fra videregående skole og høyere utdanning svart på en nettbasert spørreundersøkelse om hvilke faktorer som motiverer jenter til å velge teknologifag. Det omfattende datamaterialet presenteres nå i rapporten Evaluering av Jenter og teknologi.

Trenger forbilder

Foto
Seniorforsker Hilde G. Corneliussen ved Vestlandsforsking har ledet evalueringen av tiltaket Jenter og teknologi.

Gjennom arrangementer spredt rundt i Norge, gir tiltaket jenter fra ungdomsskoler og videregående skoler ny innsikt i teknologiutdanninger og -yrker. Evalueringen viser at mange av aktivitetene i regi av Jenter og teknologi treffer jentene godt når de synliggjør at kvinner både kan og vil jobbe med teknologi.

– Det er viktig for jenter å ha kvinnelige rollemodeller å assosiere seg med fordi  veien til teknologifag er mindre synlig for jenter enn for gutter, sier Corneliussen.

Oppmuntres mindre

Teknologi er fortsatt et mannsdominert utdanningsfelt. Færre jenter enn gutter velger teknologifag, og det reflekterer blant annet en tendens til at jenter i mindre grad enn gutter blir oppmuntret til å velge teknologifag.

– Tiltaket bidrar til å etablere en kobling mellom jenter og teknologi, og dermed også til å gjøre veien til teknologi mer synlig og relevant for jentene, forklarer Corneliussen.

Mange må trekke i samme retning

Om oppdraget

NHO har siden 2016 organisert Jenter og teknologi, siden 2018 også med støtte fra Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), og fra 2019 med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR).

Evalueringen er gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i perioden juli 2020 til april 2021. Direktoratet har bidratt til å finansiere Jenter og teknologi.

Forskning har vist at jenter trenger støtte og oppmuntring for å gjøre kjønnsutradisjonelle utdanningsvalg, slik teknologi er for mange jenter. Nesten 60 % av jentene som har deltatt i Jenter og teknologi sier at det har påvirket studievalget deres. Forskerne understreker imidlertid behovet for et bredt samarbeid som også inkluderer skole og hjem, for å få flere jenter til å velge teknologifag.

Kjernekompetanse ved Vestlandsforsking

Forskerne, som har lang erfaring fra studier av jenters og kvinners forhold til teknologi, har også selv hatt utbytte av oppdraget.

– Dette har vært et oppdrag med stor verdi for oss som forskere også, fordi det berører spørsmål knyttet til kjernen av forskningen vår her ved Vestlandsforsking, sier Corneliussen, som leder forskergruppen kjønn, mangfold og teknologi.

Les rapporten frå evaluering av Jenter og teknologi