Report
Id:
Oktober 2023
Publisher:
Vestlandsforsking

Rapporten presenterer vi funn frå ei kartlegging av barrierar for klimatilpassing slik aktørar i samferdsleetatane nasjonalt og frå to fylke (Vestland, og Møre og Romsdal) gjev uttrykk for.