Rapport
Id:
2018-1

Denne rapporten er utarbeida på oppdrag i fra NCE Tourism og tar for seg en innledende kartlegging av reiselivsinteresser i ferdig behandlede konsesjonssaker hos NVE.

I konsesjonssaker stilles det forventninger til tiltakshaver om utgreiing av konkurrerende interesser. Dette kan være friluftsinteresser, sårbare eller sjeldne naturtyper, reiselivsinteresser eller annet. Saksbehandlingen legger også til rette for at ulike interesser kan komme med høringsuttalelser, enten det er innspill som er positive til utbygging, negative til utbygging, eller påpeking av feil eller mangelfull konsekvensutredning.

Undersøkelsen av hvordan reiselivsinteresser kommer til syne i konsesjonssaker viser at reiseliv i liten grad blir tematisert. En sannsynlig grunn til dette er at reiselivet mangler metoder for å fange opp konsesjonssakene. Argumentasjon om reiselivsaktivitet er det ofte andre enn reiselivsaktørene som har, deriblant Fylkesmannen, Fylkeskommunen, kommune og lokale turlag.

Et annet funn er at det synes vanskelig, både for tiltakshaver og i høringsuttalelser, å forholde seg til potensialet for reiselivsaktivitet, eller endringer i Fjord-Norges image som resultat av utbygginger i norsk natur. I den grad reiseliv utredes av tiltakshaver, er det ved å vise til eksisterende aktivitet, tross forventninger om redegjørelse for potensialet for reiselivsaktivitet i området.

I rapporten skilles det mellom vindkraftsaker, større vannkraftsaker og små kraftsaker. Reiselivsinteressene er mer synlige i større vannkraftsaker og vindkraftsaker, og mindre i de små. Det er også i liten grad pekt på sumvirkninger av mange små utbygginger fra reiselivets side.

Forprosjektet skal gi råd om prioritering av videre arbeid.