Verdsetting av naturbasert reiseliv - forprosjekt

I forprosjektet skal me 

  • gjennomføre ei innleiande kartlegging av hovudutfordringane knytt til nedbygging av økosystemtenester som er viktige for reiselivsnæringa i Norge
  • identifisere metodane som blir brukt i Norge og internasjonalt for å verdsette økosystemtenester knytt til reiselivsnæringa

Prosjektet er finansiert av NCE Tourism, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NCE Tourism
Prosjektnummer:
6473
Prosjektleiar:
Forskar / gruppeleiar IT
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
  • Aktuelt
    ""

    Ei kartlegging av reiselivsinteresser i ferdig behandla konsesjonssaker viser at reiseliv i liten grad blir tematisert. Vestlandsforsking har utført studien på oppdrag frå NCE Tourism.

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium