Vassforvaltar i eit endra klima - Vannklimrisk

Foredrag
Id:
Mai 2021

På eit møte i Noradapt brukarpanel den 21. mai 2021 heldt Torunn Gauteplass Hønsi eit foredrag om nye forvaltningsverktøy for risikoanalyse av klimapåverka spreiing av miljøgifter i vassmiljø.