Notat
Id:
2001-2

Notatet presenterer en analyse og sammenligning av ulike transportalternativer for strekningen Oslo-Gjøvik med hensyn til energibruk, miljøkostnader, ulykkesrisiko og ulykkeskostnader. Analysen omfatter persontransport med de ulike transportformene personbil, buss og  jernbane (både elektrisk og dieseldreven). Det er i analysen gjort en tallfesting av energibruk og miljøkostnader knyttet til utslipp av CO2, NOx, CO, NMVOC, partikler og CH4 for en personreise med de ulike transportalternativene. Det blir også gitt en tallfesting av ulykkesrisiko og ulykkeskostnader for de ulike transportalternativene.

Analysen viser at buss og elektrisk jernbane har omtrent samme energibruk for en personreise med på strekningen. Bruk av personbil krever nesten dobbelt så mye energi per person, og noe mer enn alternativet med dieseltog.

Transporten med elektrisk jernbane har null direkte utslipp ettersom drivkraften er elektrisitet. I analysen knyttes miljøkostnadene kun til de direkte utslippene av forurensende avgasser, og disse kostnadene blir dermed null for elektrisk tog. Av de andre alternativene har dieseltog høyest miljøkostnader. Hvis vi ser bort fra elektrisk jernbane, er personbil mest gunstig i forhold til miljøkostnader, med ca halvparten av tilsvarende kostnadene for dieseltog og ca ¾-deler i forhold til buss.

Av de ulike alternativene innebærer personbil størst risiko for å omkomme ved å reise strekningen, over seks ganger høyere enn tilsvarende risiko for jernbane og buss.

Ulykkeskostnadene er høyest for personbil, omtrent dobbelt så høye som for buss. Ulykkeskostnadene for tog  tilsvarer ca 70% av ulykkeskostnadene for personbil.