Sosioøkonomiske effekter av ekstremt vær i Norge - en studie av effekter i tid og rom av nyttårsorkanen 1992

Rapport
Id:
2002-7

Rapporten dokumenterer sosioøkonomiske effekter av det verste uværet i Norge nyere tid, nyttårsorkanen 1992 som i vindstyrke overgikk alt som hittil er registrert. Den bygger på offentlige registerdata som viser utviklingen før og etter orkanen i de 30 kommunene som ble mest berørt av orkanen.

For å bedre kunne skille virkningene av selve orkanen fra andre endringsprosesser, er utviklingen sammenlignet med endringene over tid i 30 mest mulig sammenlignbare kommuner som ikke ble berørt av uværet. Det er effektene på bosetting, lokal økonomi, enkelte sosiale tjenester og noen utvalgte næringer som i denne omgang er omtalt.

Prosjektet inngår i et samarbeide med senter for klimaforsking (CICERO) og Senter for samfunns- og næringsforsking (SNF) om å bygge opp nasjonal kompetanse om effekter av klimaendringer. I tillegg til å systematisere erfaringsbasert kunnskap fra den stor nyttårsstormen på Nord-Vestlandet i 1992 som denne rapporten omtaler, arbeider Vestlandsforsking med å belyse effektene for turisme og reiseliv av gradvise klimaendringer og ekstremvær.

rapport7-02.pdf (527 KB)