Notat
Id:
1999-8

Notatet presenterer arbeid som Vestlandsforsking har gjort i kvalitetssikring av en database for sammenligning av ulike transportalternativer med hensyn til energibruk, luftforurensende utslipp, samfunnsøkonomiske kostnader og risiko for ulykker. Notatet omfatter både person- og godstransport. For persontransport er de ulike transportformene vei, fly- og  jernbane transport inkludert i databasen. For godstransport omfatter den i tillegg transport på sjø. Den delen av veialternativene som utgjøres av fergestrekninger er også inkludert.

Det er i databasen gjort en tallfesting av energiforbruk, utslipp av CO2, NOx, CO, NMVOC, partikler, SO2 og CH4 for de ulike transportalternativene. Samfunnsøkonomiske kostnader ved de ulike utslippene blir beregnet ved å tillegge de ulike utslippskomponentene egne kostnadsfaktorer. Det blir også gitt en tallfesting av ulykkesrisiko ved de ulike alternativene for persontransport.

Bakgrunn for valg av faktorene for utslipp, kostnadsberegning og ulykkesrisiko blir presentert i notatet.

notat-8-99.pdf (147.28 KB)