Naturgrunnlaget for turismen er i endring: flere faktorer virker sammen

Av:
Artikkel
Id:
2021
Utgjevar:
Norsk institutt for naturforsking
Tidsskrift:
Utmark

Samtidig som turisme er sårbart for en rekke effekter av klimaendringer, så er turisme i seg selv en viktig pådriver både for klimaendringer og naturslitasje. Den naturbaserte turismen i Norge har derfor et behov for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer. I denne artikkelen har vi gjort en framskriving av skoggrenseheving frem mot år 2050 i fire utvalgte områder, og resultatene er satt inn i en større sammenheng. Skoggrensehevingen vil i hovedsak skje under dagens klimatiske skoggrense, og i hovedsak som følge av opphør/reduksjon i beite. Klimaendringer er bare en av flere påvirkningsfaktorer som svekker økosystemenes evne til å levere grunnleggende, støttende økosystemtjenester samt opplevelsesrelaterte økosystemtjenester med relevans for turisme. Arealendringer, høsting av arter, forurensning og innføring av fremmede arter gjør at både arter og økosystemer er mindre motstandsdyktige i møte med klimaendringene. Klimaendringer må derfor sees i sammenheng med disse andre faktorene for å få en mer helhetlig og fullstendig forståelse av utfordringene turistnæringa står overfor.